Totalentreprenad

Här kan du få tips och råd kring byggprojekt som omfattar totalentreprenad/helentreprenad. Vi förklarar vad en totalentreprenad innebär och vad som ingår i en sådan. Vi ger också råd om hur man kan välja rätt entreprenör för sitt projekt och vad man bör tänka på när man planerar och genomför en totalentreprenad. Oavsett om du är en privatperson eller företagare som ska genomföra ett byggprojekt, hoppas vi att du finner våra tips och råd användbara för att få ett lyckat resultat.

Allmänt om helentreprenad

Vad är totalentreprenad?

En totalentreprenad innebär att en entreprenör ansvarar för hela byggprojektet från start till slut. Det inkluderar allt från planering och projektering till byggnation och färdigställande. Totalentreprenören samordnar även andra entreprenörer och leverantörer som är involverade i projektet. Genom att välja en totalentreprenad kan man få en smidigare och mer effektiv byggprocess med en enda kontaktperson.

Vad ingår i helentreprenad?

Entreprenören tar ansvar för hela byggprojektet, inklusive planering, projektering, byggnation, och färdigställande. Totalentreprenören samordnar även andra entreprenörer och leverantörer som är involverade i projektet. Det kan exempelvis inkludera bygglov, markarbeten, elinstallationer, VVS-arbeten, måleri och golvläggning. En fördel med en totalentreprenad är att man som beställare bara behöver förhålla sig till en kontaktperson under hela projektet.

Hur mycket kostar totalentreprenad?

Priset för en totalentreprenad varierar beroende på faktorer som projektets omfattning och komplexitet. Generellt sett är en totalentreprenad en kostnadseffektiv lösning då entreprenören ansvarar för att samordna olika delar av byggprojektet vilket minskar risken för kostsamma missförstånd och felaktigheter. Det är viktigt att tydligt kommunicera budgeten för projektet och att ha en öppen dialog med entreprenören för att undvika oönskade överraskningar i form av extra kostnader.

Vad är styrd totalentreprenad?

Styrd totalentreprenad är en form av totalentreprenad där beställaren tar en mer aktiv roll i projektet genom att ställa tydliga krav på entreprenören. Beställaren styr och övervakar projekteringen och byggprocessen, medan entreprenören ansvarar för att samordna och utföra arbetet. Detta ger beställaren en högre grad av kontroll över projektet och möjlighet att påverka kostnader och tidsplan. Det är viktigt att ha en väldefinierad och transparent samarbetsmodell mellan beställaren och entreprenören för att styrd totalentreprenad ska fungera på ett bra sätt.

Vem är byggherre?

Byggherren i en totalentreprenad är den person eller organisation som beställer byggprojektet och som har det övergripande ansvaret för projektet. Byggherren kan vara en privatperson, företag eller offentlig organisation och är ansvarig för att projektet uppfyller kraven på säkerhet, kvalitet och miljö. I en totalentreprenad överlåter byggherren ansvaret för planering, projektering och utförande av projektet till entreprenören, men byggherren behåller det övergripande ansvaret och beslutsfattandet för projektet.

5 saker att tänka på vid totalentreprenad

Vid totalentreprenad finns det flera saker som är viktiga att tänka på för att få ett så smidigt och lyckat projekt som möjligt. Nedan följer några underrubriker med tips och råd för att tänka på vid totalentreprenad:

1

Kommunikation

En god kommunikation mellan entreprenören och byggherren är en nyckelfaktor för att undvika missförstånd och problem. Det är därför viktigt att ha en tydlig och öppen dialog redan från starten av projektet. Byggherren bör också ha koll på vad som händer i projektet och regelbundet ha möten med entreprenören.

2

Tydligt avtal

Det är viktigt att ha ett tydligt avtal som specificerar vad som ingår i projektet, vilka kostnader som är inkluderade och vad som händer vid eventuella tilläggskostnader. Det är också viktigt att avtalet innehåller en tydlig tidsplan och vad som händer om den inte följs.

3

Referenser

Innan man väljer en entreprenör är det viktigt att ta referenser och se tidigare projekt som entreprenören har genomfört. Det ger en bättre bild av entreprenörens kompetens och pålitlighet. Vet du inte var du ska vända dig kan vi exempelvis tipsa om JW Plåt för totalentreprenad i Stockholm. I Göteborg kan vi exempelvis rekommendera Astrio Entreprenad och i Malmö bland annat Bygglux. Annars är det alltid ett bra tips att läsa företagets recensioner på Google. Där kan man ofta skaffa sig en bra uppfattning om företaget.

4

Bygglov och tillstånd

Byggherren är ansvarig för att söka bygglov och andra tillstånd som krävs för projektet. Det är därför viktigt att ha koll på vilka tillstånd som behövs och att ha dem klara innan projektet påbörjas.

5

Kontroll och uppföljning

Byggherren bör kontrollera och följa upp entreprenörens arbete under projektets gång. Detta inkluderar att se till att entreprenören följer avtalet, att kvaliteten på arbetet är god och att projektet följer tidsplanen. Om det uppstår problem är det viktigt att agera snabbt och ta upp problemet med entreprenören så snabbt som möjligt.

Olika typer av helentreprenader

Vad är skillnad mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad?

Skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad ligger i graden av entreprenörens ansvar. I en totalentreprenad har entreprenören ett större ansvar och tar hand om hela projektet från planering till utförande och färdigställande, medan i en utförandeentreprenad tar entreprenören endast hand om den faktiska byggprocessen och utför det arbete som beställaren specificerat. I en totalentreprenad är entreprenören också ansvarig för att projektet uppfyller beställarens krav på kvalitet och funktion, medan i en utförandeentreprenad ligger det ansvaret hos beställaren.

Vad är skillnaden mellan generalentreprenad och totalentreprenad?

Skillnaden mellan generalentreprenad och totalentreprenad är att i en generalentreprenad anlitar byggherren flera entreprenörer för olika delar av projektet, medan i en totalentreprenad anlitas en entreprenör som tar hand om hela projektet från planering till färdigställande. I en generalentreprenad är byggherren själv ansvarig för koordinering och samordning mellan entreprenörerna, medan i en totalentreprenad har entreprenören det övergripande ansvaret för projektet och dess samordning. Totalentreprenaden är därför oftast ett smidigare och enklare alternativ för mindre och medelstora byggprojekt.